a herd of horsesSupervisie en Coaching


Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij je leert leren binnen je eigen werkomgeving. Bij coaching is meer sprake van een probleem waarbij ik probeer dit op te lossen of te verbeteren samen met jou. Het gaat dan meer over vaardigheden.


Door terug te kijken naar bepaalde situaties waarin je een probleem ervaarde of waar je juist heel tevreden over bent, krijg je met behulp van de supervisor zicht op je krachten en je aandachtspunten. Je leert daarin jezelf te verbeteren in een circulaire wijze van leren.
Merk je bijvoorbeeld dat je in bepaalde situaties vaak in conflict komt, of deze juist steeds vermijdt, dan kan de supervisor met jou meedenken hoe jij je patronen kan leren herkennen en indien nodig doorbreken.

Bij supervisie is het de bedoeling dat je jezelf leert coachen. Supervisie raakt wel aan coaching, soms ook aan therapie en soms aan werkbegeleiding, maar dit altijd in de relatie tot de werkomgeving.Coaching is een begeleidingsvorm die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, door een wisselwerking tussen het bieden van de mogelijkheid om tot nieuwe inzichten te komen en te oefenen met ander gedrag.

Supervisie en coaching is er voor iedereen. Wanneer je zelf het instrument bent in het werk, zoals bijvoorbeeld in de hulpverlening, is het extra belangrijk zorg te hebben voor jezelf, ook om burn-out of secundaire traumatisering te voorkomen.

Meestal bestaat een individueel supervisietraject uit 10 bijeenkomsten van 1 uur, waarbij je vooraf een inbreng en reflectieverslag stuurt, maar dit kan naar behoefte korter of langer zijn.

Groepssupervisie (maximaal 4 supervisanten) bestaat doorgaans uit 15 bijeenkomsten van 2 uur, maar ook dit staat niet vast.

Bij coaching duurt een sessie ook gemiddeld een uur en staat het aantal gesprekken ook niet vast. Er zal in goed overleg een inschatting worden gemaakt van het aantal gesprekken dat nodig is (vaak 3 tot 5 keer).

Ik ben gespecialiseerd in de preventieve werking van supervisie op burn-out en secundaire traumatisering, een veel voorkomend beroepsrisico in de hulpverlening.Team-coaching kan worden ingezet om de teamsamenwerking te versterken. Afhankelijk van het thema dat speelt wordt middels verschillende werkvormen het gehele team betrokken om positieve beweging te krijgen in de ontstane patronen.

Team-coaching kan qua duur en frequentie wisselen (van 3 uur tot meerdere dagen).